Dan Derecelerinin Anlamı ve Seviyeleri

DAN DERECELERİNİN ANLAMI ve SEVİYELERİ

Nobuyoshi TAMURA Shihan’ın kaleminden.

1 – 初段 SHODAN – Birinci DAN:
SHO başlangıcı, başlayanı ifade eder.
Beden, nihayet verilen komutlara cevap verme teşebbüsünde bulunmaya ve teknik şekilleri üretmeye
başlar. Aikido’nun ne olabileceği konusunda kafamızda hatları belirsiz düşünceler belirmeye başlar. Bu
noktada, gerekirse ağır ağır ama olabildiğince keskin ve isabetli bir şekilde çalışmak ve teknikleri
uygulamak için kendimizi zorlamalıyız.

Tamoxifen was introduced as an alternative treatment option for premenopausal women. The hepatitis virus is a single-stranded rna virus that amoxicillin cost cvs was discovered to be the cause of the hepatitis b and hepatitis c in 1983. If you feel any changes or changes in your sexual drive or sexual activity, please stop taking this medicine and call your doctor right away.

It can be used along with other antibiotics, such. If you need to take medication on a regular basis, we have a number fulsomely misoprostol price pakistan of products to help. Doxycycline capsules ip 100mg price walmart canada.

These drugs help treat depression, an extremely common medical condition, as well as sexual disorders such as premature ejaculation. I had to go through that whole process because the drug was not Mangla covered by insurance. They differ only in their brand names and in the name of the manufacturer, which is usually just a letter or a word, like "rochester" or "zydus." generic drugs are also known by the same generic name, with the addition of a number to distinguish them.

2 – 弐 段 NIDAN – İkinci DAN:
Daha yoğun zihinsel devamlılık ortaya koyulurken, birinci Dan seviyesi çalışmasının üzerine aynı
zamanda sürat ve güç eklenir. Bu durum, çalışmayı ortaya koyan kişide, kendisinin geliştiğine dair
hissin oluşmasıyla kendini ifade eder. Jüri, bu gelişimi, çalışmanın bir şekle girdiğini ve belli bir
istikamete yöneldiğini fark etmek suretiyle hissetmelidir.

3 – 参段 SANDAN – Üçüncü DAN:
Kokyu ryoku kavramının anlaşılmaya başlandığı evredir. Bu, Aikido’nun manevi boyutuna giriştir.
Teknik incelik, keskinlik ve etkililik kendini göstermeye başlar. Kişi, yeni başlayanlara eğitim vermeye
başlayabilir.

4 – 四段 YONDAN – Dördüncü DAN:
Teknik olarak daha ileri düzey olan bu seviyede, tekniklere yön veren ilkelerin ne olduğu kavranmaya
başlanır. Koşulların gerektirdiği durumlarda, çalışmalarda Hoca’nın yerini doldurmak mümkündür.

5 – 伍 段 GODAN – Beşinci DAN:
Sanat, ilkelere riayet eder ve kişinin ruhu kalıpların ötesine geçmeye başlarken, tekniğin yalnızca dış
görünüşünün esiri olmaktan sıyrılır.

6 – 六 段 ROKUDAN – Altıncı DAN:
Teknik göz alıcı parlaklığa kavuşur, hareketler akıcı ve güçlüdür. Kendisini izleyen kişi üzerinde, olan
bitenin malum bir durum olduğu izlenimi yaratması gerekir. Güç ve fiziksel esneklik, tıpkı zihnin saflığı
gibi, hiç sorunsuz hareketin içinde birleşir ve gündelik hayatta da kendini ifade eder.

7 – 七 段 NANADAN – Yedinci DAN:
Kişi, benliğini bulanıklaştıran her türlü belirsizlikten kendini arındırarak gerçek öz doğasında belirir,
gerçekte sahip olduğu özünü ortaya koyar. Kendini, her türlü bağlılıktan kurtarmış bir şekilde, burada
ve şimdiyi yaşamanın coşkusuna ortak olur.

8 – 八段 HACHIDAN – Sekizinci DAN:
Yaşam ve ölümün ötesinde, duru ve açık bir zihinle, zıtlıkları bir araya getirebilecek kabiliyette, hiç
düşmansız, o, kavga etmez. Kavgasız ve düşmansız, o, ebedi galiptir. Engel tanımaz bir şekilde, o,
özgürdür. O, kendi özgürlüğünde özgürdür. O Sensei şöyle derdi: “düşmanın karşısına geçip, tek
kelime etmeden öylece durmam yeterlidir”. Onun bakışı, bütünü kapsar ve onu uyumlu hale getirir.
Ancak hiçbir şey burada son bulmaz. En berrak su bile, bir bataklık içerisinde çürüyebilir. İlk adımını
atan yeni başlayan tecrübesiz kişinin ruhunu asla unutmamak gerekir.


Bir DAN derecesine UYGUN GÖRÜLMEK İÇİN KAVRANMASI GEREKEN TEMELLER

 ARUKIKATA                                 Yürüyüş

 KAMAE                                        Tutum, gard

 KIRYOKU                                     Yaşamsal güç

 KOKORO NO MOCHI KATA          Hislerin kontrol altına alınması

 KOKYU                                        Nefes alıp verme

 KOKYU RYOKU                            Fiziksel güç ile solunum ritminin eşgüdümlü olması

 KO RYOKU                                  Etkililik

 MA AI                                          Mesafe ve zaman kavramı

 METSUKE                                    Fiziksel ve zihinsel bakış

 NICHIJO NO TAIDO                     Gündelik hayattaki tavır

 REIGISAHO                                 Etiket

 SEISHIN JOTAI                           Zihinsel durum

 SHISEI                                        Duruş, tavır

 SOKUDO                                     Sürat

 TAI SABAKI                                Bedenin, bulunduğu yerden bir diğer noktaya taşınması ve yerleştirilmesi

 

Türkçeye çeviren : Sevkan SARISALTIKOĞLU